Analiza potrzeb i wymagań

Analiza potrzeb i wymagań

                Zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 r.,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, Zamawiający przed wszczęciem postępowania zobowiązania są sporządzić analizę potrzeb i wymagań.

                Analiza obejmuje w szczególności:

  • badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych;
  • rozeznanie rynku:
  1. w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb,
  2. w aspekcie możliwych wariantów realizacji zamówienia albo wskazuje, że jest wyłącznie jedna możliwość wykonania zamówienia.

Analiza wskazuje ponadto:

  • orientacyjną wartość zamówienia dla każdego ze wskazanych wariantów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b;
  • możliwość podziału zamówienia na części;
  • przewidywany tryb udzielenia zamówienia;
  • możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia;
  • ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia.

Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych, przepisy nowej ustawy nie określają formy, w jakiej powinna zostać sporządzona analiza. Wskazują one jedynie pewne stałe elementy, które należy rozważyć przy sporządzaniu analizy potrzeb i wymagań. Ponadto analiza potrzeb i wymagań nie musi być sporządzana w postaci oddzielnego dokumentu,..