500 zł kary za każdy błąd w JPK od 1 października 2020 r.

Warto pamiętać, że od 1 października 2020 r. urząd skarbowy będzie mógł nałożyć karę 500 zł za każdy błąd w ewidencji VAT.

Od 1 października 2020 r. przedsiębiorców będą obowiązywały nowe zasady w zakresie sporządzania ewidencji VAT związane ze zmienioną strukturą JPK V7, obejmującego zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną. Ustawodawca nałożył na podatników VAT obowiązek dodatkowego oznaczenia w przesyłanej ewidencji niektórych kategorii towarów i usług, w tym transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (oznaczenie MPP) oraz transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (oznaczenie TP).

W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego, w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, w pierwszej kolejności naczelnik urzędu skarbowego zastosuje wezwanie podatnika do ich skorygowania, przy czym zobowiązany jest do wskazania podatnikowi tych błędów.

Następnie podatnik w terminie 14 dni powinien przesłać skorygowaną ewidencję, uwzgledniającą korekty błędów wskazanych przez organ podatkowy lub złożyć wyjaśnienia, że przesłana ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.

W wypadku przekroczenia w/w terminu lub niezłożenia wyjaśnień, że przesłana ewidencja nie zawiera błędów, naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd. Kara może być też nałożona również wówczas, gdy podatnik złoży wyjaśnienia, ale w ocenie naczelnika urzędu skarbowego nie wykaże w nich, że ewidencja nie zawiera błędów.

Kara pieniężna będzie nakładana w drodze decyzji, od której podatnik będzie miał prawo się odwołać, a w razie nieuwzględnienia odwołania przez organ II instancji, podatnik będzie mógł skierować skargę na decyzję do sądu administracyjnego.

Mając na uwadze wysoce represyjny system przyjęty przez ustawodawcę, warto już teraz zidentyfikować obszary ryzyka w firmie i zadbać o ochronę prawną. Przedsiębiorca może na przykład wystąpić o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) w celu określenia, czy sprzedaż danego towaru podlega pod obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w ewidencji VAT.